Aktuality

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo  verejnom  záujme  a  §  4  zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej  správe   v  školstve  a  školskej samospráve  v  znení  neskorších predpisov  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy  v Brusne,  Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1.9.2019

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020.

Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2019 - 7. jún 2019 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 16,30 hod
Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Ľubietová: ŠT

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás informovať o možnosti darovať 2 % z daní na občianske združenie Dieťa a Umenie.

Za všetky príspevky Vám vopred ďakujeme.

Základná umelecká škola Brusno oznamuje, že v šk.r.2018/2019 od 1.februára.2019 otvára:

TANEČNÝ ODBOR - pre deti od 5 rokov

DRAMATICKÝ ODBOR - pre žiakov ZŠ

Privítame aj starších žiakov a dospelých, ktorí by mali chuť a odvahu, hrať v ochotníckom divadle

Info: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno, tel:048/4194435, mail: zusbrusno@stonline.sk

Stránky