Aktuality

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2015/2016.

Termín konania prijímacích skúšok:

1. jún 2015 - 5. jún 2015 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 17,00 hod

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Pre všetky deti od 6 do 15 rokov pripravuje ZUŠ Brusno „Prázdninové tvorivé dielne“

termín : 17.-21.8.2015

v budove ZUŠ Brusno (denne - 8,00 hod.-12,30 hod.)
Poplatok: 2 € deň – bez stravy

Prihlasovanie do 15.6.2015

Základná umelecká škola

vás pozýva na "Jarné koncerty" žiakov hudobného odboru.

22.4.2015 o 16:30 v kultúrnom dome Ľubietová

23.4.2015 o 16:30 v hoteli Brusno (mladší žiaci)

28.4.2015 o 16:30 v hoteli Brusno (starší žiaci)

ZUŠ BRUSNO vyhlasuje nultý ročník výtvarnej súťaže Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY pre Základné umelecké školy z Banskobystrického kraja. Výtvarnou súťažou vzdávame poctu spisovateľom, ktorí sa venovali/venujú tvorbe pre deti a mládež.

Na základe ich diel sa ďalej výtvarne spracujú tri témy súťaže v troch kategóriách (ako doporučenú literatúru uvádzame autorku Boženu Němcovú s dielom Slovenské pohádky a pověsti):

Zastupovanie za p. uč. I. Koštialovú počas PN a MD v školkom roku 2014/2015 s účinnosťou od 9.2.2015:

Nikola Lebocová: kontakt :902355228, nikola.lebocova@gmail.com
/ klavír, hudobná náuka/

Silvia Martikánová Dis.art: kontakt: 0907495526, silvia.martikanova@gmail.com
/ klavír, hudobná náuka, spev/

Život na ZUŠ prebieha v pokojnej a tvorivej atmosfére, v ktorej žiaci pod vedením svojich učiteľov rozvíjajú svoje hudobné, výtvar- né, tanečné a dramatické nadanie. Individuálny prístup vo vyučo- vacom procese umožňuje žiakom naplno uplatniť svoju fantáziu, predstavivosť, kreatívne myslenie, ktoré prenášajú do výtvarných prác a do interpretácie hudobných skladieb. Získavajú prvé skúse- nosti s vystupovaním na triednych a verejných koncertoch ZUŠ, na súťažiach, na prehliadkach a pri rôznych príležitostiach.

Stránky