Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013.

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 odst.1 vyhlášky MŠ SR č.9. /2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10 / 2006 k citovanej vyhláške riaditeľka školy vypracovala nasledujúcu správu.