Literárno-dramatický odbor

V prípravnom štúdiu sa vyučuje prípravná dramatická výchova pre 7 ročné deti. Od 8 rokov žiaci pokračujú v základnom štúdiu predmetmi dramatická tvorba ( v 1.-2. roč.). Dramatická slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore od 3.-6. roč. I. stupňa základného štúdia. II. stupeň je zameraný na základy dramatickej tvorby, štúdium rolí, umelecký prednes a práca v súbore. Okrem rozvíjania dramatických schopností, sociálnych zručností a psychofyzických funkcií jednotlivca cvičeniami sa dramatická výchova sústreďuje na navodenie situácií, ktoré sú blízke životným situáciám. Pripravuje mladého človeka na ich riešenia v spolupráci a porozumení s ostatnými. Výstupy svojej práce učitelia spolu so žiakmi prezentujú malými javiskovými formami, recitáciou, moderovaním podujatí na verejných vystúpeniach, účasťou na divadelných prehliadkach.