Odbory

Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Je veľkým prínosom pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

Výtvarný odbor sa vyučuje od 3 rokov veku dieťaťa, ako prípravné štúdium, kde sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.

V prípravnom štúdiu sa vyučuje prípravná dramatická výchova pre 7 ročné deti. Od 8 rokov žiaci pokračujú v základnom štúdiu predmetmi dramatická tvorba ( v 1.-2. roč.). Dramatická slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore od 3.-6. roč. I. stupňa základného štúdia. II. stupeň je zameraný na základy dramatickej tvorby, štúdium rolí, umelecký prednes a práca v súbore. Okrem rozvíjania dramatických schopností, sociálnych zručností a psychofyzických funkcií jednotlivca cvičeniami sa dramatická výchova sústreďuje na navodenie situácií, ktoré sú blízke životným situáciám.

Tanečný odbor vznikol v školskom roku 2011/2012 v Nemeckej. V školskom roku 2012/2013 sa ľudovým prvkom tanca venujú žiaci aj v Brusne, Medzibrode, Jasení a Predajnej. Prvýkrát sa prezentovali na Vianočných koncertoch a besiedkach pre rodičov.