Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Brusno za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Brusno v školskom roku 2014/15 je spracovaná v súlade s:

* Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
* Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
* Plán práce ZUŠ Brusno na školský rok 2014/15
* Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií ZUŠ
* Vyhodnotenia prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ v školskom roku 2014/15
* Vyhodnotenie prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch ZUŠ Brusno