Štúdium

Charakteristika foriem štúdia: Skupinová forma štúdia: Prípravné štúdium VO,HO,TO,LDO Prvý a druhý stupeň, štúdium prvej časti ISCED 1B a druhej časti ISCED 2B v odboroch VO,TO,LDO

Individuálna forma štúdia: Individuálne vzdelávanie – prvý a druhý stupeň, štúdium prvej časti ISCED 1B a druhej časti ISCED 2B v hudobnom odbore 

Poplatky za školné v školskom roku 2018/2019 s platnosťou od 1.2. 2019

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Brusne Vám oznamuje výšku poplatkov v školskom roku 2018/2019 s platnosťou od 1.2.2019.

Výška poplatkov bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Brusno  VZN č. 2/2019 zo dňa 31.januára2019:

§ 6 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva

A: zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

Na skupinovú formu štúdia / HO, VO, LDO, TO/: ......................................6,-€

Na individuálnu formu štúdia / HO/:.........................................................8,-€

B: v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku, resp. škola nedostáva príspevok od štátu – dieťa nemá v danom školskom roku 5 rokov k 1.1.

Prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: ........................8,-€

Základné štúdium skupinové vyučovanie: .............................................14,-€

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore: .....................................16,-€

C: Od dovŕšenia 25 rokov bez vlastného príjmu:

Skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: ......................................12,-€

Individuálne vyučovanie: ..................................................................16,-€

D: Od dovŕšenia 25 rokov s vlastným príjmom:

Skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: ......................................20,-€

Individuálne vyučovanie: ..................................................................20,-€

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľku školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu dovoľujú. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľke Základnej umeleckej školy.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zákonný zástupca a dospelí uhrádzajú v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy:

číslo účtu: SK50 0200 000 0016 6694 0458

vedená vo VÚB Banská Bystrica a.s., do 10.dňa v príslušnom mesiaci.

 

V Brusne dňa 1.2.2019                              

Ľubica Czippelová, Dis.art

RŠ ZUŠ Brusno