Štúdium

Charakteristika foriem štúdia:

Skupinová forma štúdia:

Prípravné štúdium VO,HO,TO,LDO
Prvý a druhý stupeň, štúdium prvej časti ISCED 1B a druhej časti ISCED 2B v odboroch VO,TO,LDO

Individuálna forma štúdia:

Individuálne vzdelávanie – prvý a druhý stupeň, štúdium prvej časti ISCED 1B a druhej časti ISCED 2B v hudobnom odbore

Poplatky za školné v školskom roku 2014/2015

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Brusno Vám oznamuje výšku poplatkov v školskom roku 2014/2015 s platnosťou od 01.01.2015.

Výška poplatkov bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Brusno uznesením č. 2/B 8/2014 zo dňa 12.12.2014, VZN č. 94 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy .

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiou v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

na skupinovú formu štúdia .......... 4,-€ mesačne
na individuálnu formu štúdia ....... 6,-€ mesačne

V prípade neodovzdanie súhlasu na započítanie do zberu údajov od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku:

Prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: .....6,-€ mesačne
Základné štúdium skupinové vyučovanie:............................ 12,-€ mesačne
Individuálne vyučovanie: ......................................................... 15,-€ mesačne

Od dovŕšenia 25 rokov veku bez vlastného príjmu:

Skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch:.................. 12,-€ mesačne
Individuálne vyučovanie: ................................................... 15,-€ mesačne

Od dovŕšenia 25 rokov s vlastným príjmom:

Skupinové vyučovanie: ................................................. 15,-€ mesačne
Individuálne vyučovanie: ............................................. 20,-€ mesačne

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľku školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu dovoľujú.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľke základnej umeleckej škole.

Ľubica Czippelová
riaditeľka školy