Výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo  verejnom  záujme  a  §  4  zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej  správe   v  školstve  a  školskej samospráve  v  znení  neskorších predpisov  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy  v Brusne,  Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1.9.2019